- Advertisement -

آموزش

آموزشاخبار

نکات کوتاه انیمیشن: پیش بینی

پیشبینی یکی از اصول اساسی انیمیشن است، اما کی و کجا ما باید از این اصل استفاده کنیم؟ آیا تمام حرکات نیاز به پیش بینی دارند؟ آیا این اصل باعث ایجاد تفاوت می شود؟
1 23 24 25 26 27 31
Page 25 of 31