archiveجشنواره انیمیشن

اخبارانیمیشن ایران

یک تفاوت معناگرا !

هشتمین جشنواره پویانمایی در حالی به پایان رسید که یک تناقض میان آثار معرفی شده در بخش معناگرا و برگزیدگان این بخش ، شبهات فراوانی به وجود آورده است
1 2 3 5
Page 1 of 5