archiveانيميشن

اخبار

دريم ورکز با سياست رياضتی کنار آمد

کمپانی انيميشن سازی دريم ورکز اعلام کرده برای بازسازی اين کمپانی، طرح‌های ويژه‌ای دارد که يکی از آنها ساخت دو فيلم در سال و دیگری تعدیل نیروی کار در این کمپانی است.