archiveطزاحی

اخبار

ایده ای خلاقانه برای میز طراحی

یک هنرمند ژاپنی میزی با یک سینتیک جاسازی شده در آن طراحی کرده است که بسیار مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است.