archiveپیتر جکسون

اخبار

پیتر جکسون، «تن تن۲» را می سازد

بنابر برخی شایعات قسمت دوم تن تن برگرفته از داستان هفتگوی بلورین و یا زندانیان خورشید تولید خواهد شد.